2023. December 22.- MENNYBŐL AZ ANGYAL

írta | dec 21, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Biblia, Kultúra, Szeretet, Vallás, Videó, Zene

Jezus szuletese

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.

20200105ebbinghaus vilmos krisztus jezus

Urunk Jézus születése ünnepének bensőségességét fokozhatja, ha szenteste együtt imádkozunk.
A VÍRUSNAPLÓ rövid otthoni szertartást ajánl, mely segíti a karácsony méltó megünneplését a családban.
Az otthoni liturgia vezetője a családfő. Tömörsége okán a szertartás kisgyermekes családokban is használható, ugyanakkor a felsorolt énekekkel akár hosszabban is lehet ünnepelni. 
Kezdőének: Mennyből az angyal
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Válasz: Ámen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal.
V: Ámen.
Hallgassuk meg Jézus születésének történetét Szent Lukács evangéliumából:
Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.
Ének: Pásztorok, pásztorok…
A család megáldásával Isten kegyelmét kérhetjük:
Áldunk téged, Istenünk,
aki azt akartad, hogy emberré lett Fiad
részese legyen a családi életnek,
hogy annak bensőséges közösségében felnövekedvén
gondjait megismerje, de örömeit is megtapasztalja.
Alázatosan kérünk tehát, Urunk,
oltalmazd és őrizd meg ezt a családot,
hogy kegyelmed ajándékával megerősödjék,
jólétet élvezzen, egyetértésben éljen,
és családegyházként
tanúságot tegyen dicsőségedről a világban.
Krisztus, a mi Urunk által.
V: Ámen.
Ének: Ó, gyönyörű szép vagy.
Együtt imádkozzuk el az Úr imáját: Mi Atyánk…
A szolgálattevő ezekkel a szavakkal fejezi be a szertartást:
Az Úr Jézus,
aki családjával Názáretben élt,
maradjon mindig családunkkal,
védelmezzen minden bajtól,
és adja meg,
hogy mindig egy szív és egy lélek legyünk.
V: Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
V: Ámen.
Az ajándékok kibontása után, vagy amíg a karácsonyfa és a betlehem otthonunkat díszíti, köré gyűlhet a család imádkozni, énekelni:
A kis Jézus aranyalma; 
Csordapásztorok; 
Fel nagy örömre; 
Midőn a Szűz Magzatát. 

Kategóriák