2021. DECEMBER 28.- AZ EDDIGI VILÁGREND MEGTÖRÉSE, AVAGY A KRÍZIS ÉRTELMEZÉSE A BIBLIA SZERINT

írta | dec 28, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Biblia, Történelem, Vallás, Világjárvány, Zene

A nagy emberi civilizációk által ősidők óta érvényesnek tekintett szellemi-erkölcsi normák repedeznek szét a szemünk láttára. A legalapvetőbb, természetes eredetű erkölcsi értékek és emberi, közösségi együttélési formák (pl. házasság, család, nemzet) széttörése, az elidegenedés, az elmagányosodás, a szorongás hihetetlen mértéke, az interperszonális kapcsolatok széthullása, a hűség megfogyatkozása mind-mind ennek a jelei. Az értékek szétesése rettenetes mélységű megrendülést okoz, a jelenük, a jövőjük pedig kiszámíthatatlan. Ez a megrendülés viszont az igazakból kicsépeli majd az igazságukat: nem lesz más választásuk, mint teljesen igazzá válni; ezzel szemben a nem igazaknak nem marad más választásuk, mint teljesen nem igazzá válni – mély hasadás következik be tehát a krízis során.

bosch

Az újszövetségi adatokból arra lehet következtetni, hogy Jézus i. e. 7-ben született, azaz időszámításunk kezdetekor 8 éves volt. Mivel Jézus egy népszámlálás idején született, Augustus császár idején pedig olyan népszámlálás, amikor még Heródes is élt, csak i. e. 8-ban történt és erre tehető a születés dátuma. Azért fontos ez, mert a 2000 éves korszakhatárok bibliai szempontból jelentősek. Ha Jézus i.e. 8-ban született, akkor annak a 2000. évfordulója 1992-ben volt. Továbbá Jézus halála i. sz. 32-ben következett be, ezek szerint a megváltás évfordulója 2032-ben lesz.

Mind a zsidó, mind a keresztény tradícióban jelen van, valamint az Ó- és Újszövetségben is utalások vannak rá, hogy időszámítás szerint a világ hatezer évig fog tartani, hasonlóan a hét hat munkanapjához, mert a Biblia szerint Istennél egy nap ezer év, és ezer év egy nap.

A hatezer éves világtörténelemből az első 2000 év a zűrzavar, a törvénytelenség időszaka, amelyet lezár az első korszakhatár, amelyet a Biblia Ábrahám idejére tesz.

A második kétezer éves korszak a törvény ideje, amely a megváltásig tart.

A harmadik kétezer év pedig a Messiás napjai, azaz hatezer év leteltével következik a végidő.

Eddig tartott a kísérlet, hogy az emberi fajból humánus, gondolkodó, szerető ember fejlődjön ki,

Vagyis 2032 után csak Isten döntésén múlik, hogy ad-e még további kegyelmi, türelmi időt az emberiségnek.

A mai apokaliptikus félelmek csak erősödnek, ezt a bibliai hittel nem rendelkező, világi tudósok, filozófusok is észlelik, és ők is azt mondják, hogy a 2030-as évektől kezdődően az emberiség egyik legmélyebb válságán fogunk átmenni, mint ahogy már most is a történelem leggyorsabban lezajló és legnagyobb civilizációs váltásában élünk, az információs és technikai forradalomban. Mind politikai, mind gazdasági, mind energiaforrásbeli, de túlnépesedési, környezetvédelmi, szellemi-erkölcsi és mindenféle szempontból a tendenciák ebbe az irányba mutatnak és ezekből jelekből úgy tűnik, hogy nagy összeomlás felé tartunk.

800px Albrecht Dürer 012

Pál apostol írja „még egyszer megrázom, de nemcsak a Földet, hanem az eget is – mondja az Úr”. Pál szerint az égi dolgok megrendítése azért történik, hogy csak az örök értékek, állandó dolgok maradjanak fönn. Jézus is az apokaliptikus idők jeleként említi, hogy „az egekben lévő erők megrendülnek”, ami nemcsak aszteroida-becsapódásokra, csillagászati eseményekre vonatkozik, hanem a szellemvilágra is: ez a megrendülés spirituális-erkölcsi jellegű is.

Elgondolkodtató összefüggés, hogy az Antikrisztusról szóló bibliai utalások azt mutatják, hogy ő eleinte a krisztusiakhoz tartozott: János apostol úgy definiálja őt és társait, hogy „közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna” – tehát az igaz egyházból kiváló valakiként írja le. Vagyis az igaz és a hamis közötti törésvonalak nem az egyházi és világi szervezetek határai mentén alakulnak majd ki, hanem úgy, hogy kettéreped minden jelenlegi civilizációs intézményünk.

A Messiás második megjelenése nagy megrendüléssel fog járni az egész világ számára, és arra kell készülni, hogy mindannyiunkat érnek majd nagy meglepetések, mert a Biblia nem mindent árul el előre. A valóság eljövetele még Jézusnak is megdöbbentő volt, hiszen a kereszten így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?”. Egy dolog előre tudni elméletben, hogy a kereszthalálon fog átmenni, és egy egészen más tudást jelent azon tényleg keresztül menni.

Ámós mondja: „Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Hát mire jó nektek az Úrnak napja? Hiszen az sötétség lesz, nem világosság! Még hajnalfénye sem lesz. Mintha valaki oroszlán elől futna, s medve bukkanna rá; s mikor ezek elől futva hazaér, a falnak támaszkodik, és megmarja a kígyó.” Malakiás mondja: „De kicsoda bírja ki az Ő eljövetelét? Hiszen olyan Ő, mint a ruhamosók lúgja, mint az ötvös tüze.” (A fenti bejegyzést Ruff Tibor teológus gondolatai inspirálták)

kollár ferenc
az angyalok lázadása

a kimondhatatlan Isten egyszülött fiának
kezdettől fogva és a századok előtt anyát választott és rendelt
hogy a Fiú testet öltve az idők boldog teljességében tőle megszülessék
és őt az összes teremtményekhez képest annyira megajándékozta szeretetével
hogy egyedül benne lelte a saját akaratához legközelebb álló tetszését
jobban szerette Fiát mint az összes Angyali Szellemet
csodálatosan elhalmozta őt mindenféle égi kegyelmi ajándék bőségével

Fia a bűn minden szennyétől mindig teljesen mentesen 
teljes valójában szépen és tökéletesen
az ártatlanság és a szentség teljességének olyan példáját nyújtotta
amelynél nagyobb az Isten alatti világban elképzelhetetlen
és amelyet Istenen kívül senki gondolataiban felfogni nem tud

ez időtől minden síkon állandó harc folyik
az első sík a mennyben az angyalok és angyalok között
a második sík a földön az emberek és az angyalok között
a harmadik ismét az égi szférában a démonok és az angyalok között
a negyedik pedig a földön az emberek és a démonok, a gonosz közt

Lucifer és seregei azért küzdenek hogy megdöntsék Isten hatalmát
és új világot teremtsenek káoszból és szenvedésből
küzdenek azért hogy minket embereket 
pontosabban a lelkünket megkaparinthassák

a jó angyalok harcának fő oka az irigység
mert Isten jobban szereti az embereket
mint első és tökéletes teremtményeit az angyalokat
mondják hogy kezdetben csak mi voltunk és ő
aztán megteremtette az embert
a mi életünket szolgálásra szánta
imádásra hajlongásra hátvakarásra az ő csodálatára

többet adott az embereknek mint nekünk valaha
az embereknek adta a választás szabadságát
az egyik elfogadja az Istent ha akarja a másik meg tagadja
panaszolják az angyalok hogy amióta itt lenn vannak
egyfolytában érezik a mindenható hiányát
ha nekünk is lett volna szabad akaratunk
legyőzzük a fájdalmat mint az emberek
de nem mi szolgák vagyunk

az ember pedig bemocskolt mindent amivel ő megáldotta
megkapta a paradicsomot nem kellett neki
megkapta ezt a bolygót tönkretette
öt kedveli minden teremtménye közül a legjobban
és valaki még csak el se hiszi hogy ő létezik
és mindezek ellenére ő mégis végtelenül türelmes az emberhez

Kategóriák