2021. MÁRCIUS 28. – VASÁRNAP, ARANYMIATYÁNK A NAGYHÉT KEZDETÉRE

írta | márc 28, 2021 | Vírusnapló, Archívum, Vallás

A MI MIATYÁNKUNK SEGÍTSE A NAGYHÉT MISZTÉRIUMÁBA VALÓ BELÉPÉST

Kedves Barátaim, Tisztelt Olvasóim! Most, a világjárvány idején, bezártságunk közepette, Húsvét közeledtével, mindannyiunknak van miért könyörögnie. Két ezer éve, a Nagyhét idején, a világ minden nyelvén elhangzik a Miatyánk – ki saját békéjéért, ki szülei, gyermekei egészségéért, ki bűnbánatból mondja az imát. Imádkozzunk mi is, Kishegyestől – Budapestig.

800px Brooklyn Museum The Lords Prayer Le Pater Noster James Tissot
Jézus Miatyánkot tanít

A Miatyánk, a keresztény világ legismertebb imádsága. Máté evangéliuma szerint Jézus tanította a tanítványainak, a hegyi beszéd részeként. Egy rövidebb változata szerepel Lukács evangéliumában is. A világ szinte minden nyelvére lefordították. A latin nyelvű fordítás kezdőszavai alapján szinte az egész világon Pater Noster elnevezéssel ismerik.

 Pater noster, qui es in cælis, 
sanctificétur nomen tuum, 
advéniat regnum tuum, 
fiat volúntas tua, 
sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum cottidiánum 
da nobis hódie, 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. 
Et ne nos indúcas in tentatiónem, 
sed líbera nos a malo. 

A legkorábbi fennmaradt szövegek görög nyelven íródtak. Szinte biztos, hogy nincsenek a görög szövegeknél korábbi, héber vagy arámi szövegváltozatok. Ugyanis, egyrészt Jézus korában természetes volt, fontos szövegekre szó szerint emlékezni, másrészt, amikor később, ennek ellenére a szövegek lejegyzését már szükségesnek érezték a keresztények, akkor már a héber, vagy arámi nyelv helyett a görög volt az akkorra már nagy területre kiterjedő kereszténység elsődleges közvetítőnyelve.

Jézus, minden bizonnyal arámi nyelven tanította, az egyetemes kereszténység mindennemű megosztottsága ellenére, legfőbb és közös imádságát. A szöveg arámi, beszélt és görög, írott eredete ellenére, a latin fordításban legismertebb a világon. A latin változat elterjedtségének oka az, hogy másfél évezreden keresztül, szinte kizárólag latinul mondták az imát a római katolikus egyházban.

Assisi Szent Ferenc: A Miatyánk kifejtése

“Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…”

Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk. Aki a mennyekben vagy: az angyalokban és a szentekben; te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség; te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet; te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.

“Szenteltessék meg a te neved”

ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége

“jöjjön el a Te országod…”

hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.

“Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”

hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül reád gondoljunk, hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk, hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük s hogy végül minden erőnkből minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra; felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat, erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetedre gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén, szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk, és senkit meg nem bántan

“Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…”

a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust, add meg nekünk ma. Annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.

“És bocsásd meg vétkeinket”

a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes Fiad szenvedésének erejéből, s a Boldogságos Szűz és minden választottak érdeméért és közbenjárására.

“Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”

és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.

“És ne vígy minket kísértésbe”

se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba

“De szabadíts meg a gonosztól”

a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.

07scenes of St Francis life Benozzo Gozzoli
Assisi Szent Ferenc Miatyánkot tanít

A VÍRUSNAPLÓ mai ajándékaként, pedig szeretettel nyújtjuk át, a magyar néphagyomány által megőrzött különleges, nagyhétre szóló, középkori eredetű imádságot, az ARANYMIATYÁNKOT:


 Virágszombaton este
Mária Fiát kérdezte:
„Jövő héten mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
 „Virágvasárnapján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, király leszek,
A Jeruzsálembe bémenek.”
 „Hát nagyhetfőn mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, beteg leszek,
A templomba nem mehetek.”
 „Hát nagykedden mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, vándorolok,
Az uccákon le- s feljárok.”
 „Hát nagyszeredán mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.”
 „Hát nagycsütörtökön mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Anyám, Geccemányi kertben
Felmenek az Olajok hegyikben.”
 Jézus Geccemányi kertben,
Fenn az Olajok hegyikben,
Térgyen állval imádkodzik,
Piros vérvel izzadodzik.
 „Hát nagypénteken mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, egy keresztre
Fel leszek én majd feszítvel.
 Te a kereszt alatt leszel,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szent kezedvel el nem érhetsz,
Szűz öledbe le nem tehetsz.”
 „Hát nagyszombaton mit fogsz
„Szent Fiam, mit fogsz szenvedni?”
„Akkor, Anyám, koporsómban
Bészállok a gyászos síromba.”
 „Húsvét napján mit fogsz tenni,
Szent Fiam, mit fogsz művelni?”
„Akkor, Anyám, feltámadok,
A mennyországban uralkodok.
 Húsvét után ötven napra,
Piros Pünközsd hajnalára,
Elkűdöm a Vigasztalót,
A fejérszínű Galambot.
 Pünközsd után nyócvan napra,
Nagyboldogasszony napjára,
Felviszlek a mennyországba,
A mennyei boldogságba.”
Amment. 

Kategóriák