2021. OKTÓBER 1.- ANGYALAINK

írta | okt 1, 2021 | Vírusnapló, Angyalok, Archívum, Zene

teremtes 1024x576 1
kollár ferenc

AZ ANGYALOK LÁZADÁSA

a kimondhatatlan Isten egyszülött fiának
kezdettől fogva és a századok előtt anyát választott és rendelt
hogy a Fiú testet öltve az idők boldog teljességében tőle megszülessék
és őt az összes teremtményekhez képest annyira megajándékozta szeretetével
hogy egyedül benne lelte a saját akaratához legközelebb álló tetszését
jobban szerette Fiát mint az összes Angyali Szellemet
csodálatosan elhalmozta őt mindenféle égi kegyelmi ajándék bőségével
Fia a bűn minden szennyétől mindig teljesen mentesen
teljes valójában szépen és tökéletesen
az ártatlanság és a szentség teljességének olyan példáját nyújtotta
amelynél nagyobb az Isten alatti világban elképzelhetetlen
és amelyet Istenen kívül senki gondolataiban felfogni nem tud
ez időtől minden síkon állandó harc folyik
az első sík a mennyben az angyalok és angyalok között
a második sík a földön az emberek és az angyalok között
a harmadik ismét az égi szférában a démonok és az angyalok között
a negyedik pedig a földön az emberek és a démonok, a gonosz közt
Lucifer és seregei azért küzdenek hogy megdöntsék Isten hatalmát
és új világot teremtsenek káoszból és szenvedésből
küzdenek azért hogy minket embereket
pontosabban a lelkünket megkaparinthassák
a jó angyalok harcának fő oka az irigység
mert Isten jobban szereti az embereket
mint első és tökéletes teremtményeit az angyalokat
mondják hogy kezdetben csak mi voltunk és ő
aztán megteremtette az embert
a mi életünket szolgálásra szánta
imádásra hajlongásra hátvakarásra az ő csodálatára
többet adott az embereknek mint nekünk valaha
az embereknek adta a választás szabadságát
az egyik elfogadja az Istent ha akarja a másik meg tagadja
panaszolják az angyalok hogy amióta itt lenn vannak
egyfolytában érezik a mindenható hiányát
ha nekünk is lett volna szabad akaratunk
legyőzzük a fájdalmat mint az emberek
de nem mi szolgák vagyunk
az ember pedig bemocskolt mindent amivel ő megáldotta
megkapta a paradicsomot nem kellett neki
megkapta ezt a bolygót tönkretette
öt kedveli minden teremtménye közül a legjobban
és valaki még csak el se hiszi hogy ő létezik
és mindezek ellenére ő mégis végtelenül türelmes az emberhez


archon 2086750 640 442x600 1

A fenti vers értelmezéséhez szeretném mellékelni az alábbi, angyalokkal kapcsolatps összefoglalót:

ANGYALTAN

Az angyalokról szóló tannak három fő ága van. Az első a tulajdonképpeni angyalokról szóló tan, vagyis a nem bukott angyalok tana. Másodszor a Sátánról szóló tan. Harmadszor a démonológia, mely a bukott angyalok tana.

Az angyalokkal kapcsolatban számos téves nézet létezik. Például, van olyan tanítás, amely szerint az angyalok csupán átmeneti, vagy állandó kisugárzások Istentől. Azt is tanítják, hogy az angyalok megdicsőült emberi lények, vagyis amikor a hívő meghal és a mennybe megy, angyallá válik. A nem hívők között gyakori tanítás, hogy az angyalok nem léteznek. Ők úgy gondolják, hogy Jézus csupán azért tett említést angyalokról, hogy megfeleljen kora népszerű gondolkodásának.

A nem bukott angyalok két konkrét elnevezést kapnak az Írásban. Kiválasztott angyaloknak nevezik őket, vagyis ki voltak választva arra, hogy ne bukjanak el, és meg lettek erősítve a szentségükben.

Miután Isten megteremtette Ádámot és Évát, alávetette őket egy próbának Éden kertjében, hogy lássa, engedelmeskednek-e neki, vagy sem. Ugyanígy, miután Isten megteremtette az angyalokat, alávetette őket egy próbának, hogy lássa engedelmesek-e, vagy sem. Az angyalok egyharmada úgy döntött, hogy engedetlen lesz Istennel szemben, és ők követték Sátánt a bukásában: ezek az angyalok lettek a démonok. Az angyalok kétharmada azonban úgy döntött, hogy nem követi Sátánt, így ők meg lettek erősítve a szentségükben. A „megerősített szentség” azt jelenti, hogy ezután képtelenek a bukásra. A megpróbálás és próbaidő véget ért, s ők többé már nem képesek vétkezni.

A nem bukott angyalok második elnevezése a szent angyal kifejezés, mely szembeállítja őket a bukott angyalokkal, akik gonoszak és szentségtelenek.

I. AZ ANGYALOK LÉTEZÉSE

A Biblia 273 alkalommal említi az angyalokat. Az Ószövetségben 18 könyv 108 alkalommal említi az angyalokat: I. Mózes, II. Mózes, IV. Mózes, Bírák, I. és II. Sámuel, I. és II. Királyok, I. és II. Krónika, Jób, Zsoltárok, Prédikátor, Ézsaiás, Ezékiel, Dániel, Hóseás és Zakariás. Meg kell említenünk, hogy az Ószövetségben nem csupán az apokaliptikus könyvek említik az angyalokat, hanem a prófétai, történelmi, és költészeti könyvek is.

Az Újszövetségben összesen 165 alkalommal szerepelnek angyalok, mintegy 15 könyvben: Máté, Márk, Lukács, János, Apostolok Cselekedetei, Rómabeliekhez írt levél, II. Korinthus, Galátzia, Kolossé, II. Thesszalonika, I. Timóteus, I. és II. Péter, Júdás és a Jelenések könyve. Csakúgy, mint az Ószövetségben, az újszövetségi könyvek külőnféle irodalmi műfajai is megemlítik az angyalok létét. Nyilvánvaló, hogy az Írás egyértelműen tanítja az angyalok létezését, Mózestől a Jelenésekig. Az angyalokat nem csupán a régebbi, kezdeti könyvek említik, hanem a későbbiek is: az angyalokat az Írásban mindenhol megemlítik. Más szóval, nem egy bizonyos szerzőre jellemző az angyalok említése, s nem is csupán a látnok szerzőkre. Ráadásul maga Jézus is egyértelműen tanított az angyalok létezéséről és minden evangéliumban említést tesz róluk.

ang5

II. AZ ANGYALOK NEVEI

A Biblia számos elnevezést használ ezekre a mennyei lényekre.

Az első a leggyakrabban használt: angyal. Mind a görögben, mind pedig a héberben ugyanazt jelenti az angyal szó: „hírvivő”, amelyet emberi és isteni hírvivőkre használják. Amikor isteni hírvivőre használják, angyalra utalnak. Ez az elnevezés a hivatalt és a funkciót jellemzi. A hivatal a hírvivő hivatala, a funkció pedig a szolgálat.

Minden mennyei lényre az angyal általános kifejezést használják. Mind a magasabb, mind az alacsonyabb pozícióban levő lényekre használatos, ám gyakrabban fordul elő az alacsonyabb mennyei lényekre történő utalásként. Ez a szolgálat hivatalának vagy funkciójának leíró elnevezése.

A második elnevezés az Isten fiai. Ez kizárólag ószövetségi elnevezés.Az Ószövetségben az Isten fiai kifejezés mindig többes számú és mindig angyalokra vonatkozik.

A harmadik név a hatalmas fiai. Ez az elnevezés hasonlít az Isten fiai elnevezéshez, mivel Isten a hatalmas. A magyarban fejedelmek fiainak vagy istenek fiainak fordítják.

A negyedik név a szentek, ami a nem elbukott állapotukat hangsúlyozza azokkal az

angyalokkal szemben, akik elbuktak és démonokká váltak.

Az ötödik név a vigyázó, amely a megfigyelő funkciójukat hangsúlyozza. Vigyázók, akik azt figyelik, hogy Isten akaratát végrehajtják-e. Figyelnek, hogy meggyőződjenek arról, hogy ez valóban megtörténik.

A hatodik elnevezés az őrizők, mely szintén a megfigyelési funkciójukat hangsúlyozza. Míg a vigyázó elnevezés a megfigyelés funkcióját hangsúlyozza, hogy meggyőződjenek Isten akaratának véghezviteléről, az őriző elnevezés az őrzés elvét is magában foglalja. Őrizők, akik őrökként figyelnek kül.nb.ző helyzetekben.

A hetedik elnevezés a lelkek (spirituális lények), mivel az angyalok lelki lények.

A nyolcadik elnevezés a csillagok. Amikor a csillag szót szimbolikus értelemben használják, angyalokat jelképez.

A kilencedik elnevezés a szolgálók. Ez az elnevezés azt a tényt hangsúlyozza, hogy az

angyalok Isten szolgálói, akik az ő akaratát teljesítik.

Az angyalokra használatos tizedik szó a sereg, mely a héber „hadsereg” szó fordítása. A sereg Isten mennyei seregéből áll. Istenre ezért utalnak gyakran úgy, mint a seregek Jehovája, vagy seregek Ura, mert ő ennek az angyali hadseregnek az Ura.

A tizenegyedik név az angyalokra a harci szekér, kihangsúlyozva a gyorsaságukat, amivel Isten akaratát teljesítik.

Az angyalokra használt tizenkettedik elnevezés az elohim, melynek jelentése „isten”. Ezt a szót az egy igaz Istenre és a sok hamis istenre egyaránt használják. Angyalokra is használatos, mert az angyalok Isten képviselői, és Isten rájuk ruházott tekintélyével rendelkeznek, hogy az ő nevében szólhassanak. Mivel tekintéllyel szólnak Isten nevében, elohimként utalnak rájuk.

kerubok 115693

III. AZ ANGYALOK TEREMTÉSE

Négy dolgot kell megeml.tenünk az angyalok teremtésével kapcsolatban.

A. Teremtésük ténye

Az első dolog a teremtésük ténye. Kolossé tanítja, hogy az angyalok teremtett lények, és ebből három dolgot tudhatunk meg. Először is azt, hogy az angyalokat egyidejűleg

teremtették – Isten nem úgy teremtette meg az angyalokat, hogy néhányat korábban, másokat később teremtett. Másodszor az előzőekből adódóan az angyalok száma nem növekszik, hiszen Isten nem teremt folyamatosan új angyalokat. Harmadszor pedig az angyalok száma nem is csökken. Az angyalok teremt.süket követően örökké léteznek, lehetetlen elpusztítatni őket.

B. Teremtésük időzítése

Az angyalok teremtésével kapcsolatban a második dolog az időzítés. Jób szerint az

angyalok már léteztek akkor, amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet. Az angyalok tehát az anyagi világ megteremtése előtt teremtettek. Az angyalok létezése megelőzi a világegyetemet egy általunk ismeretlen hosszúságú időszakkal, és ugyanígy megelőzik az embert is. Nem ismeretes, hogy mennyivel előtt lettek teremtve, de az biztos, hogy teremtve lettek.

C. Ellenkező döntés meghozatalára képesek

Az angyalok teremtésével kapcsolatos harmadik dolog a teremt.sükkor létező állapotuk: szenteknek lettek teremtve, azzal ellenkező döntés meghozásának képességével. Az ellenkező döntés meghozatalának képessége azt jelentette, hogy képesek voltak a természetükkel ellentétes döntést hozni. Képesek voltak szentségtelen döntést hozni, amit egyharmaduk végül meg is tett és démonná váltak. A maradék kétharmad később megerősíttetett szentségében, s így többé nem dönthettek úgy, hogy vétkeznek, többé már nem rendelkeznek a természetükkel ellenkező döntés meghozásának képességével.

D. Helyzetük

Az angyalok teremtésével kapcsolatos negyedik dolog a helyzetük. Két dolgot kell megfigyelnünk: először is, alsóbbrendűek a Messiásnál isteni mivoltában és emberi mivoltában. Alsóbbrendűek az Isten-embernél, az Úr Jesuánál, a Messiásnál. Másodszor, felsőbbrendűek a hétköznapi embernél, mivel az embernél magasabban álló lények.

1384457194

IV. AZ ANGYALOK SZÁMA

Az Írás számos fejezete utal az angyalok számára. Mózes tízezernyi angyalt említ, Dániel ezerszer ezeren … és tízezerszer tízezeren, Máté tizenkét sereg, a sereg pedig három- hatezer főből áll, Lukács mennyei seregek sokasága. Az őrzés elve miatt legalább annyi angyalnak kell lennie, ahány emberi lény van aföld színén. Ez azt is jelentheti, hogy annyi angyal van, ahány ember valaha létezni fog, vagy létezett, vagy ezek kombinációja, vagy összessége.

V. AZ ANGYALOK LAKHELYE, SZFÉRÁJA ÉS MEGJELENÉSE

A. Az angyalok lakhelye

Hol lakoznak az angyalok? Az angyali lakhely a menny. Máté szerint ott élnek: angyalaik a mennyben. Az Írásban a menny seregeiként utalnak rájuk. Nyilvánvaló tehát, hogy az angyali lakóhely a menny.

B. Az angyali szféra

Az „angyali szféra” az angyalok működésének terület.t jelenti. Bár a mennyben élnek, a azon kívül is működnek, még két másik szférában. Az egyik szféra az egek. Az egek vagy mennyek az a hely, amelyre rendszerint az űrként, vagy második égként utalnak. Működésük második szférája a föld. Az angyalok Isten szolgálói, akik a földön elvégzik az ő akaratát. Ennek eredményeként külenleges szolgálataik és funkcióik vannak a földön. A föld fölötti különleges irányításra egy példa megemlíti a hét angyalt, mely Isten előtt áll a mennyben. Amikor ők megfújják a trombitát, a földön hatalmas fizikai változások mennek végbe. Jelenések arról az angyalról ír, akinek hatalma van a tűz fölött. Jelenések arról az angyalról is beszél, aki hatalommal bír a vizek fölött. Mindezek a versek azt mutatják, hogy az angyalok második szférája a föld. Tehát bár a mennyei lakhelyükön, a harmadik mennyországban is van funkciójuk, szférájuk nem korlátozódik a mennyre. A külső űr és a föld szférájában is működnek.

C. Az angyalok megjelenése

Az Írásban szerepelnek feljegyzések arról, hogy angyalok embereknek jelentek meg. Az angyalok megjelenésével kapcsolatban három dolgot kell megfigyelnünk.

1. Láthatóságuk

Először is, a láthatóság módja. Az angyalok három fő módon jelentek meg. Néha álmokban, mint például Jákób esetében, amikor látta az angyalokat fel és le szállni egy lajtorján, mely a menny és föld között volt . Az angyalok megjelenésének második módja a látomáson keresztül történt. Kitárult egy látomás, és bizonyos emberek ekkor angyalokat láttak, mint például Dániel, Zakariás és János apostol a Jelenések könyvében. A harmadik, és gyakoribb módja az angyalok megjelenésének az egyszerű feltűnésük volt. Hirtelen megmutatták magukat, mint például a Jézus sírjánál lévő angyalok.

2. Formájuk

Az angyalok megjelenésével kapcsolatos második dolog a formájuk: az angyalok mindig fiatalemberek formájában jelentek meg. Az Írásban sehol sem jelennek meg az angyalok nők, gyermekek, kupidók, vagy idős emberek formájában.

Angyalok megjelennek a pásztoroknak 1

VI. AZ ANGYALOK SZEMÉLYISÉGE

Néhányan azt állítják, hogy az angyalok nem személyes lények, csupán tünemények, erők, vagy sugarak, ám nem valós személyiségek. A személyiség három fő jellemzője az értelem, az érzelem és az akarat. Aki bír mind értelemmel, érzelemmel és akarattal, az már személyiség. Az emberek rendelkeznek személyiséggel, mert nekik megvan mind a három jellemző. Látható, hogy az angyalok is rendelkeznek ezzel a három jellemzővel, így az angyalok személyisége is bizonyítható.

A. Értelmük

Először is, az angyaloknak van értelmük. Sámuel szól az angyal bölcsességéről, s ha

valakinek bölcsessége van, annak minden bizonnyal van értelme is. Zsoltárok szerint az angyalok képesek a dicséretre, ami egy másik olyan jellemző, amelyhez szükséges az értelem. Máté szerint az angyalok rendelkeznek az ismeret képességével, ami szintén megköveteli az értelmet. Máté írja, hogy képesek kommunikálni, amihez szintén szükséges az értelem. Efézus szerint tanulnak Isten a gyülekezetnek szánt programjából, s a tény, hogy tanulnak azt mutatja, hogy rendelkeznek értelemmel. Péter kijelenti, hogy vannak dolgok, amelyekbe angyalok kívánkoznak betekinteni, s az ilyen vágy szintén az értelem eredménye.

B. Érzelmeik

Másodszor, az angyaloknak vannak érzelmeik. Jób és Lukács beszélnek arról, hogy az angyalok rendelkeznek az öröm érzelmével. Ha tudnak kerülni, akkor ezeknek a lényeknek bizonyára érzelmeik is vannak.

C. Akaratuk

Harmadszor, az angyaloknak van akaratuk. Lukács írja az angyalok dicsérik Istent. Zsidókhoz írt levélben imádják Istent, mely szintén az akarat tette. Végül Júdás írja, hogy néhány angyal úgy döntött, hogy elhagyja megfelelő lakhelyét, mellyel szintén az akaratukat gyakorolták. Abszolút biztosak lehetünk afelől, hogy az angyalok rendelkeznek értelemmel, érzelemmel és akarattal. Ezért személyiségek, nem csupán kisugárzások.

heviz kerub hevizi to gyogyfurdo schulhof csodalatosbalaton.hu

VII. AZ ANGYALOK TERMÉSZETE

Négy kategóriában foglalkozom az angyalok természetével.

A. Az angyalok teremtése

Először is az angyalok teremtett lények. Mivel az angyalok természetükből adódóan teremtett lények, a teremtettség korlátaival is rendelkeznek. Egy teremtett lény teremtményi volta miatt soha nem rendelkezhet teremtőjének minden hatalmával, jellemzőjével és képességével. Így, bár sokkal feljebbvalóak az embereknél, jóval alsóbbrendűek Istennél. Az angyalok például nem mindenütt jelenlévők, korlátozottak a térben. Az angyalok nem mindenhatóak, nincs korlátlan erejük, bár hatalmasak és erősek. Ezért volt szüksége Mihály arkangyalnak isteni segítségre. Az angyalok nem mindentudóak, nem tudnak mindent, ismeretük korlátozott. Máté szerint nem tudják, hogy a Messiás mikor tér vissza. Efézus és Péter szerint korlátozott a tudásuk, ezért tanulnak folyamatosan. Egy mindentudó személynek nem kell semmit sem tanulnia, mert mindent tud.

B. Az angyalok teste

Az angyalok természetére vonatkozó második kategória az angyali test megvitatása. Az angyalok spirituális lények, ami azt jelenti, hogy anyagtalanok. Ennek ellenére van testük, vagyis nem kísértetek. Ez a test azonban nem tartalmaz húst és csontot. Az angyali test spirituális testből áll, ám az angyalok képesek testi formában is megjelenni. Mivel az angyalok spirituális lények és anyagtalanok, általában láthatatlanok. Ám mivel rendelkeznek valamilyen testtel, képesek testi formában is megjelenni. Amikor testi formában jelennek meg, azt mindig fiatalemberek formájában teszik. Az angyali testtel kapcsolatban azt is elmondhatjuk, hogy nem korlátozódnak az emberi felfogás által ismert térre. Lukács szerint egy légiónyi (csaknem 6000) angyal spirituális teste igen korlátozott térben is képes létezni, akár egy emberen belüli térben is. Az angyali test másik jellemzője az, hogy nem szaporodnak saját fajtájuk szerint. Mivel az angyalok mindig hímneműek és nincsenek nőnemű angyalok, képtelenek házasságot kötni és több angyalt reprodukálni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az angyalok nincs nemük. A görög nyelvben létezik a semleges alak, de nem használ semleges alakot az angyalokra, hanem mindig a hímnemű főnevet és a hímnemű személyes névmást használja. Mózes esetében, amikor néhány bukott angyal asszonyokkal házasodott, egy groteszk faj jött létre. Ám az így létrejött lények nem saját fajtájuk szerinti angyalok voltak, hiszen az angyali testet nem lehet reprodukálni.

C. Az angyalok társasága

Az angyalok természetével kapcsolatos harmadik dolog az, hogy ők inkább társaság, mint faj. A faj elvéhez hozzátartozik a saját faj szerinti reprodukció képessége, meghatározott faji jellemzőkkel. Amint azt már láttuk is, az angyalok nem tudnak saját fajtájuk szerint reprodukálódni, ezért nem tekinthetők fajnak, hanem társaságnak. Társaságként három dolgot figyelhetünk meg velük kapcsolatban: először is, különböznek az emberektől, másodszor az angyalok feljebbvalóak az embereknél és harmadszor Lukács szerint a jó angyalok, vagy választott angyalok nem házasodnak.

D. Az angyalok attribútumai

Az angyalok természetével kapcsolatos negyedik dolog az angyalok attribútumainak megvitatása, melyen belül négy fő jellemző figyelhető meg:

1. Szentségük

Elsőként, Lukács szerint az angyalok szentek. A szentség az ő esetükben azt jelenti, hogy többé nem képesek vétkezni, mivel meg lettek erősítve a szentségükben, az angyalok többé nem bukhatnak el mint egykor.

2. Hatalmuk

Az angyalok második attribútuma az, hogy hatalmasak és erősek. Ezen a területen minden valaha élt embernél feljebbvalók. Zsoltárok hatalmas erejű angyalokról számol be. Máté szerint csak egyetlen angyalra volt szüks.g a Jesua sírjánál lévő kő elgörgetéséhez, bár normális esetben erre csak több ember volt képes. Apostolok Cselekedeteiben egy angyal nyitotta meg a börtön ajtaját. Apostolok Cselekedeteiben egy angyal el tudta törni Péter láncait a börtönben. Apostolok Cselekedeteiben egy angyal olyan betegséggel sújtotta Agrippa királyt, ami az életébe került. Az angyalok második, kulcsfontosságú attribútuma tehát az, hogy erőteljesek.

3. Halhatatlanságuk

A harmadik attribútumuk a halhatatlanságuk. Az emberekkel ellentétben ők képtelenek a halálra. Lukács szerint a megteremtésüktől kezdve rendelkeznek a halhatatlanság attribútumával.

4. Tilos az imádatuk

Negyedszer, az angyaloknak nincs isteni mivoltuk. Ez azért fontos, mert tilos angyalokat imádni, mivel nincs isteni természetük.

1593025 gabriel thinkstock

VIII. AZ ANGYALOK SZERVEZETE

Az angyalok rendkívül jól szervezettek. Nyolc olyan cím van, amely megmutatja az angyali lét szférájában fennálló hihetetlenül nagyfokú szervezettséget.

A. A szervezettség fokát mutató címek

A címek a szervezettség kategóriáit és fokait mutatják. Nyolc ilyen cím létezik.

1. Királyi trónok

Az első cím a trónok. Azok az angyalok, akik ezeken a trónokon ülnek Isten közvetlen

jelenlétében vannak.

2. Uraságok

A második cím az uraság, ami az uralkodás elvét hangsúlyozza. Az ebbe a kategóriába tartozó angyalok meghatározott területeket uralnak. Ide tartoznak a magasabb rangú angyalok, akik az alacsonyabb rangú angyalok fölött uralkodnak.

3. Fejedelemségek

A harmadik cím a fejedelemség. Ez a kormányzás kategóriájában az uralkodás elvét hangsúlyozza, a fejedelemségek kormányoznak. A fejedelemségként számon tartott angyalokra népek uralkodóiként tekintenek. Míg az uraságok a magasabb rendű angyalok uralkodását jelenti az alacsonyabb rendű angyalok fölött, a fejedelemségek nemzetek uralkodói.

4. Hatalmasságok

A negyedik cím a hatalmasságok, mely a fennhatóság gyakorlását jelenti.

5. Erők

Az ötödik cím az erők, mely a birodalmi felelősséget hangsúlyozza.

6. Sereg

A hatodik cím a sereg, vagyis a héber hadsereg szó megfelelője. Ez a cím a katonai

szervezettséget hangsúlyozza.

7. Légió

A hetedik cím a légió (magyarban: tizenkét seregnyi). A légió a sereghez hasonlóan a katonai szervezettségre utal. Míg a sereg kifejezés a katonai szervezettség egészére utal, addig a légió a seregen belüli divízió, mely 3-6000 angyalból áll.

8. Nagy fejedelem

A nyolcadik cím a nagy fejedelem, vagy fő fejedelem. A nagy fejedelem olyan angyal, aki egy nép fölött uralkodik és vezeti.

B. A mennyei lények rendje

A mennyi lényeknek három meghatározott rendje létezik: az angyalok, a szeráfok és a kerubok.

1. Angyalok

A tanulmányban az előzőekben megvitatott rend a mennyei lények alapvető rendje, melyben a legalacsonyabb rend az angyalok rendje. A már megvitatott témák nagy része ezzel a renddel kapcsolatos. Néha az angyal kifejezést általánosságban használják a mennyei lények összes rendjére, mivel az összes mennyei lény angyali lény. Leggyakrabban azonban az angyal kifejezés a három rend közül a legalacsonyabbra utal. Megjelen.sükben ezek a lények fiatalemberekre hasonlítanak, és nincsenek szárnyaik annak ellenére, hogy gyakran így ábrázolják őket.

a. Mihály

Az Írásokban két angyalt ismerhetünk meg név szerint. Az egyik Mihály, az arkangyal. Mihály nevének jelentése „ki olyan mint Isten”, és az arkangyal azt jelenti „fő angyal”. Ez azt jelenti, hogy Mihálynak hatalma van az összes többi angyal fölött. Nincsen hatalma a szeráfok és a kerubok fölött, de hatalma van a legalacsonyabb rend, az angyali rend fölött. Az arkangyal elv a Mihályra használt két másik névben figyelhető meg. Először Dániel említi előkelő, vagy első fejedelemnek, vagy hercegnek nevezik. Számos herceg van, de ő az első herceg, akinek hatalma van a többiek felett. Másodszor, Dániel szerint ő a nagy fejedelem, vagy herceg. Csakis egy nagy fejedelem létezik és ő az arkangyal. A nagyfejedelem és az előkelő fejedelem alapvetően ugyanazt jelentik, és ez Mihály két héber elnevezése. A görög elnevezés az arkangyal, ami azt fejezi ki, hogy Mihály az úr az összes hétköznapi angyal fölött. Mihálynak pozíciójából adódóan meghatározott feladatai vannak. Arkangyalként az összes angyal az ő hatalma alatt áll. A démonok Sátán tekintélye alatt állnak, a jó angyalok pedig Mihály tekintélye alatt, mivel ő az arkangyal. Arkangyalként felelős azért, hogy uralmat és tekintélyt gyakoroljon a többi angyal fölött, a jó angyalok felelőssége pedig az, hogy alávessék magukat Mihály tekintélyének. Mihály a fő fejedelem címmel is bír. A fő fejedelem kifejezés azokra az angyalokra vonatkozik, akiknek meghatározott nemzetek fölött van hatalmuk. Mihály fő fejedelemként Izrael népéért felelős, ezért védte Mihály Mózes testét. Mihály meggyőződött arról, hogy Dániel megkapja a szükséges kijelentést Izrael jövőjével kapcsolatban. Dániel szerint Mihály fogja megvédeni Izraelt a nagy nyomorúság idején, és Izrael valóban azért éli majd túl a nagy nyomorúságot, mert Mihály védelmezi. Mihály jövőbeli feladatai közé tartozik még az elragadtatás bejelentése, és a nagy nyomorúság közepén Mihály fogja kivetni Sátánt jelenlegi harmadik lakhelyéről, az atmoszférából (második égből) a negyedik lakhelyére a földre.

b. Gábriel

Az Írásban megnevezett második angyal Gábriel. Héberül a Gábriel név jelentése „Isten hatalmasa”. Gábriel fő feladata az, hogy a kijelentés hírvivője legyen, és az Istentől jövő kijelentést átadja az embereknek. Ő adta át a kijelentést Izraelről az utolsó időkben. Ő leplezte le a hetvenszer hetet és a Messiás első eljövetelének idejét.

Lukács Zakariásnak kijelentette Keresztelő János közelgő születését. Lukács pedig Máriának kijelentette Jézus születését. Mihályhoz hasonlóan Gábrielnek is lesz feladata a jövőben. Lukács azt mondja, hogy Gábriel lesz azon angyalok egyike, aki Isten jelenlétében fog állni. Jelenésekben hét ilyen angyal van, ami azt jelenti, hogy Gábriel egyike annak a hét angyalnak, akik Isten közvetlen jelenlétében fognak állni és akik kiöntik a trombiták ítéleteit.

c. A többi angyal

A Biblia több angyalt is említ, akik ugyan nincsenek megnevezve, de a feladatuk le lett írva. Például hét angyal áll Isten jelenlétében, akik k.zül az egyik Gábriel, de a többi hat ismeretlen. A többi említett angyal között szerepel például a négy szél négy angyala, a tűz angyala és a vizek angyala.

2. Szeráfok

A mennyei lények második rendje a szeráfok, bár róluk nem túl gyakran szólnak az Írások. Valójában csak két könyvben szerepelnek: Ézsaiásban és a Jelenések könyvében. A szeráfok a héber szeráf szó többes számú formája, ami annyit jelent, hogy „egy lángoló”, és ugyanezt a szót máshol kígyónak fordítják az Ószövetségben.

a. Ézsaiás könyvében

Ézsaiás szerint négy dolgot tanulhatunk a szeráfokról. Először is Isten trónja körül vannak és körülveszik azt. Másodszor, jellemzően hat szárnyuk van. Az angyaloknak nincs szárnyuk, a szeráfoknak viszont hat, vagy három pár szárnyuk van. Minden szárnypárnak különböző célja és funkciója van. Az első szárnypár a lábuk betakarására szolgál, a második szárnypár az arcuk betakarására, a harmadik szárnypár pedig a repülésre. Harmadszor, folyamatosan dicsérik Istent egymás előtt, s újra meg újra ezt mondják: Szent, szent, szent a seregek Ura: az egész föld teljes az ő dicsőségével. A negyedik dolog, amit a szeráfokról tanulhatunk az, hogy egy szeráf tisztította meg Ézsaiás bűnét. Amikor a szeráf a hatodik versben a mennyei áldozati oltárról elvette a tüzes szenet és Ézsaiás ajkára helyezte, megtisztultak Ézsaiás bűnei.

b. A Jelenések könyvében

A szeráfokról a többi dolgot az Újszövetségből, a Jelenések könyvéből tudhatjuk meg, ahol nyolc részben tesznek említést róluk. Az első részben hét dolgot tudhatunk meg a szeráfokról.

Először is Isten trónja körül vannak.

Másodszor elől és hátul telve vannak szemekkel, ami azt jelképezi, hogy messze az emberi szférán túl látnak azért, hogy Isten gondviselését véghezvigyék.

Harmadszor a szeráfoknak hat szárnyuk van.

Negyedszer nem minden szeráf néz ki egyformán. Bár mindegyiknek hat szárnya van, a szeráfok legfőbb közös jellemzője az, hogy különböző az arcuk. A négy, különböző arcra alapozva a szeráfoknak négy kategóriája létezik: oroszlánszerű, bikaszerű, emberszerű, és sasszerű.

Ötödször körös körül telve vannak szemekkel. Korábban említettem, hogy elől és hátul telve vannak szemekkel, ám most azt látjuk, hogy körös-körül telve vannak szemekkel, oldalt és belül is.

Hatodszor folyamatosan Istent dicsérik, és apró eltérésekkel ugyanazokat a szavakat ismétlik, amiket Ézsaiás is feljegyez. Ezekkel a szavakkal dicsérik folyamatosan Istent: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyi székben ül, annak, a ki örökkön örökké él.

Hetedszer amikor a szent, szent, szent szavakat mondják, a huszonnégy vénnek adnak jelzést, hogy nekik is imádniuk kell azt, aki a trónon ül. Ebben a szövegösszefüggésben a trónon ülő Isten, az Atya.

A második rész a Jelenésekben: Ahonnan megtanulhatjuk, hogy a szeráfok a bárányt, Istent, a Fiút is körülveszik. A szeráfok tehát egyrészt Istent az Atyát veszik k.rül, másrészt viszont Istent, a Fiút is.

A harmadik rész Jelenésekben: A szeráfok imádni fogják a bárányt a jövőben, amikor a bárány veszi a hétpecsétes tekercset. A pecsétek feltörésével elkezdődik a nagy nyomorúság. Amikor a bárány kézbe veszi a hétpecsétes tekercset, a szeráfok imádni fogják a bárányt.

A negyedik rész Jelenésekben: Egy szeráf jelent be egy bizonyos pecséttel járó ítéletet. Az első szeráf bejelenti az első pecsét ítéletét, a második szeráf bejelenti a második pecsét ítéletét, a harmadik szeráf bejelenti a harmadik pecsét ítéletét, és a negyedik szeráf bejelenti a negyedik pecsét ítéletét. A hét pecsét ítéletből négyet szeráfok jelentenek be.

Az ötödik rész a Jelenésekben: Ebben a részben a szeráfok dicsérik Istent mindazokért, akik megtartattak a nagy nyomorúság ideje alatt. Ebben a fejezetben a 144000 zsidó és több tízezer pogány is megtartatik. A szeráfok ezért dicsérik majd Istent.

A hatodik rész Jelenésekben:.A szeráfok tanúi lesznek a 144000 énekének a messiási királyságban.

A hetedik rész Jelenésekben: Egy szeráf adja majd át a hét aranypohár ítéletet a hét angyalnak. A Jelenésekben az aranypohár ítéletek a legsúlyosabbak a nagy nyomorúság ítéletei közül, és egy szeráf adja majd át az angyalnak ezt a hét aranypohár ítéletet, hogy az ítéletek kitöltessenek a földre.

A nyolcadik rész Jelenésekben: Ahol a szeráfok vezetik Isten dicsőítését.

c. Következtetések

Az angyalok második rendjére vonatkozóan nyolc fő igazságra következtethetünk az Ézsaiás és Jelenések könyvében szereplő részekből.

Először is Isten szüntelen imádata jellemző rájuk. Imádják Istent az Atyát, és Istent a Fiút is.

Másodszor jellemző rájuk az alázat. Ezt világosan ábrázolja az a tény, hogy két szárny takarja a lábukat és két szárny takarja az arcukat, mivel Isten közvetlen jelenlétében állnak, és körülveszik Istennek, az Atyának a trónját.

Harmadszor szolgálatuk része Isten szolgálóinak megtisztítása, hogy azok is imádhassák, és szolgálhassák az Urat. Amikor a szeráf megtisztította a próféta Ézsaiás ajkait.

Negyedszer ők vezetik a dicsőítést a mennyben. Amikor azt mondják, hogy szent, szent, szent, a menny összes többi lakója, mint például a huszonnégy vén, szintén elkezdi imádni Istent.

Ötödször elsődleges feladatuk Isten szentségét és imádatát hangsúlyozni.

Hatodszor Isten szentségét dicsérik és hirdetik. Ezt minden alkalommal háromszorosan teszik, a szent szót háromszor ismételve. Lehetséges, hogy ez a hármas egység miatt van így: szent, szent, szent, ahogyan az Atya, a Fiú és a Szentlélek szent.

Hetedszer hirdetik, hogy az embernek megtisztulásra van szüks.ge. A megtisztulás az oltáron át történik, ahol kiontatott a vér. Mivel a megtisztulásnak mindig a vér az eszköze, ma a Messiás vére ez az eszköz.

Nyolcadszor a nagy nyomorúság számos ítéletében szerepet kapnak a szeráfok. Isten a szeráfokat használja majd haragjának kitöltésére.

3. Kerubok

A mennyei lények harmadik és legmagasabb rendje a kerub, vagy kerubok. A kerubnak fordított héber szó szótövének jelentése „őrizni”, vagy „betakarni”. Összesen kilencvenegyszer használják, huszonhétszer egyes számban, hatvannégyszer pedig többes számban. A kilencvenegy említésből kilencven az Ószövetségben szerepel. Az Újszövetségben csak egyetlen egy említést találunk.

a. Az Írások

Mózes szerint a Kerubok őrizték Éden kertjének bejáratát, hogy Ádám és Éva ne térhessenek oda vissza. A kerubok takarták be az irgalom székét (frigyláda fedele). Salamon templomában a szentek szentjébe kerubokat készítettek. Ezeknek a keruboknak mind két szárnya van. Krónikából három dolgot tudhatunk meg:

először is, a szentek szentjében kerubok képei voltak,

másodszor, mindegyiknek két szárnya volt,

és harmadszor magára a kárpitra is rá voltak hímezve, arra a kárpitra, ami a szentek szentjét elválasztotta a szent helytől.

Messiás második eljövetelkor egy kerubon fog szárnyalni. Ezékiel könyve adja a legrészletesebb leírást a kerubokkal kapcsolatban, és elmagyarázza, hogy hogyan is ül Isten a kerubok fölött.

Ezekiel szerint először is, alapvetően az emberekhez hasonlítanak.

Másodszor, mindegyiknek négy, különböző arca van; egy emberé, egy oroszláné, egy bikáé és egy sasé. Ebben hasonlítanak a szeráfokra.

Harmadszor, mindegyiknek négy szárnya van, két pár testük mindkét oldalán.

Negyedszer, a lábuk abszolút egyenes.

Ötödször, a talpuk olyan, mint a borjú lábának talpa.

Hatodszor, úgy szikráznak, mint a simított érc.

Hetedszer, emberi kezek voltak szárnyaik alatt négy oldalukon.

Nolcadszor, négyféleképpen jelennek meg:

először is, mint a simított érc;

másodszor, mint égő üszög;

harmadszor, mint fáklyák;

negyedszer, mint a tűz.

Kilencedszer, mozgásuk olyan, mint a villámlás cikázása.

Tizedszer, szárnyaik hangja, mint sok vizek zúgása, mint Isten hangja, mint egy hatalmas hadsereg zaja.

Tizenegyedszer, kapcsolódnak, vagy szoros .sszefügg.sben állnak a sekina dicsőséggel.

Ezékiel írja, hogy a kerubok szerepet játszottak a sekina dicsőség eltávozásában. Azt mondja, hogy Sátán teremtésekor kerub volt. Igazság szerint ő volt a felkent kerub. Ahogyan Mihály az arkangyal volt, az, akinek minden más angyal fölött tekintélye van, Sátán volt az ark-kerub, akinek minden más kerub fölött tekintélye van. Mivel a keruboké a legmagasabb rend és Sátán az ark-kerub volt, ezért magasabb kategóriába tartozott, mint Mihály.

IX. AZ ANGYALOK MUNKÁJA

A. Az angyalok munkája Istennel kapcsolatban

Az angyalok cselekedeteinek egyik kategóriája az Istennel kapcsolatos feladataik. Ebben a kategóriában négy meghatározott szolgálat van:

Elsőként, Isten imádatában foglalatoskodnak, és aktívan imádják Istent.

Másodszor, végrehajtják Isten akaratát, gyakran angyalok az eszközök Isten akaratának végrehajtásában.

Harmadszor, az angyalok örvendeznek Isten munkájában; amikor Isten megteremtette a mennyet és a földet, az angyalok vigadoztak, s amikor Isten megment egy embert, az angyalok örvendeznek.

Negyedszer, végrehajtják Isten ítéleteit; angyalok pusztították el Sodomát és Gomorát; az egyiptomi tizedik csapással kapcsolatban is angyalokat használt Isten és az izraeli éhínséggel kapcsolatban is őket használta.

B. Az angyalok munkája a kijelentés közvetítőiként

Az angyalok feladatainak második kategóriája az, hogy ők a kijelentés közvetítői. Mózes törvénye nem közvetlenül jött el Mózeshez, hanem angyalok közvetítésével jutott el Mózeshez. Dániel gyakran közvetlenül Istentől kapta a kijelentést, mégis néhány közülük angyalok közvetítésével érkezett, mint például Dániel. Ugyanez igaz Zakariásra. Zakariás könyve tizennégy fejezet hosszú, de az első hat fejezet angyalok közvetítésével érkezett. A János apostol által írt Jelenések könyvét egy angyal közvetítette és jelentette ki.

C. Az angyalok munkája a Messiás életében

A harmadik kategória az, ahogyan az angyalok a Messiás életében munkálkodtak. A Messiás életének öt sajátos szakaszában használtak angyalokat.

1. A Messiás születésében

Az első időszak a születése volt. Angyal jövendölte meg a Messiás születését Máriának és Józsefnek. Angyalok jelentették be a Bethlemen kívül lévő zsidó pásztoroknak a Messiás születését. Angyal figyelmeztette Józsefet arra, hogy meneküljenek Betlehemből, és angyal mondta meg Józsefnek azt is, hogy hagyják el Egyiptomot és térjenek vissza Izraelbe.

2. A Messiás szolgálatában

A második időszak Jézus szolgálatának időszaka volt. Zsoltárok szerint megjövendölte, hogy a Messiás szolgálatában angyalok vesznek részt. Pál egy általános állítással ezt megerősítette amikor azt mondta, hogy a Messiás szolgálata során megláttatott az angyaloktól. Amikor Jézust megkísértették, angyalok szolgáltak neki a kísértés közepette. Szolgálata során angyalok felszállnak és leszállnak az ember Fiára. Szolgáltak Jézusnak szenvedése során a Gecsemáné kertjében is.

Végül, több mint tizenkét légiónyi angyal állt készen arra, hogy megvédjék a tárgyalása során, ha bármi célból szüksége lett volna rájuk – amire természetesen nem került sor.

3. A Messiás feltámadásában

Életének harmadik időszaka, amikor angyalokat használt, a feltámadás volt. Egy angyal görgette el a követ a sírról. Angyalok jelentették be a feltámadást a sírhoz jövő asszonyoknak.

4. A Messiás mennybemenetelekor

A Messiás életében a negyedik időszak, amikor angyalokat használtak, a mennybemenetelkor volt. Miután a mennybe ment, az angyalok jelentették be, hogy ez a távozó Jesua ugyanaz a személy, aki majd hasonló módon tér vissza. A hasonló módon kifejezés azt jelenti, hogy amiként a menny felhőin távozott, egy nap ugyanúgy, a menny felhőin tér majd vissza.

5. A Messiás második eljövetelekor

Az ötödik időszak már a jövőre vonatkozik. Angyalok jönnek majd vele a menny felhőin a második eljövetelekor. Így az angyalok még a jövőben is részt vesznek majd a Messiás életében.

D. Az angyalok munkája a nemzetek között

A negyedik kategória az angyalok nemzetek között végzett munkájára vonatkozik. Itt két dolgot kell megemlítenünk.

Először, az angyali lények „világ urai” szerepben működnek, aminek jelentése „világuralkodók”, vagy „nemzetek uralkodói”. Mihály, az arkangyal, nem csupán a többi angyal fölött bír tekintéllyel, hanem történetesen ő a nagy fejedelem Izrael fölött.

Másodszor, az angyalok szoros kapcsolatban állnak bizonyos nemzetek fölött uralkodó emberi vezetőkkel. Mivel mind a bukott, mind pedig a nem elbukott angyali lények lehetnek világ urak, vagy világ uralkodók, ők teljesítik Isten akaratát a nemzetek között. Az angyali lények miatt nagyon sok dolog történik a nemzetek között. A nemzetek gyakran azért kezdenek háborút egy másik nemzettel, mert ezek a világ úr angyali lények indították őket erre.

E. Az angyalok munkája a nem hívők között

Az angyalok munkájának ötödik kategóriája a nem hívők között végzett munkájuk, melynek során három dolgot kell megfigyelnünk.

1. Angyalok jelentik be a közelgő ítéletet

Az angyalok jelentik be a közelgő ítéletet. Ezt látjuk a történelemben, amikor az angyalok bejelentették Sodoma és Gomora eljövendő pusztulását. A jövőben is ezt teszik majd, amikor bejelentik a rettenetes aranypohár ítéleteket.

2. Angyalok hajtják végre a büntetést

Másodszor, végrehajtják a büntetést. A múltban az angyalokat a büntetés végrehajtására használták; egy angyal volt például az, aki az egyiptomiak elsőszülött fiain végrehajtotta a tizedik csapást. Újszövetségi példa Apostolok Cselekedetei, ahol egy angyalt használtak arra, hogy Heródes Agrippát halálos betegséggel sújtsa. Amit a múltban tettek, a jövőben is megteszik; a nagy nyomorúság idején angyalok fogják végrehajtani a büntetést.

3. Angyalok munkálkodnak aratókként

Harmadszor, a nagy nyomorúság végén angyalokat használnak majd arra, hogy aratók legyenek. Mint aratók el kell választaniuk a hívőket a nem hívőktől.

F. Az angyalok munkája a hívőkkel kapcsolatban

A hatodik kategória az angyalok munkája a hívőkkel kapcsolatban, amiről a Biblia meglehetősen sokat tanít. Az Írás számos részéből, melyek az angyalok hívőkkel kapcsolatos munkájáról szólnak, tíz dolgot kell megemlítenünk.

1. A hívők megtérése

Először is, ezek a jó angyalok örvendeznek akkor, amikor valaki megtér. A bukott angyalok nem örvendeznek akkor, amikor valaki megtér, de a kiválasztott, szent angyalok örvendeznek az ember megváltásán.

IMG 20210926 165418fff

2. A hívők őrzése

Másodszor, a hívőkkel kapcsolatban az angyaloknak őrző szerepük van; ők gondoskodnak az általános védelemről. Zsoltárok azt tanítják, hogy a hívővel semmi sem történhet Isten akaratán kívül az angyalok általános védelme miatt. Ezek a versek nem azt tanítják, hogy semmi rossz nem történhet a hívőkkel, hanem azt, hogy semmi nem történhet velük Isten akaratán kívül. Amikor a hívőkkel rossz dolgok történnek az nem azért van, mert az angyalok rosszul végzik a munkájukat, hanem azért, mert ez volt Isten akarata. Máté azt tanítja, hogy minden gyereknek van védőangyala. Minden hívőnek van védőangyala. Valójában amint valaki megtér, „kijelölnek” számára egy védőangyalt.

3. A hívők biztonsága

Harmadszor, az angyalok gyakran megmentenek vagy kimentenek hívőket bizonyos

helyzetekből. Például angyalok mentették meg Lótot. Angyalok segítették Jákobot. Egy angyal táplálta Illést, a prófétát. Angyalok védték Illést. Egy angyal védte meg Dániel három barátját a tüzes kemencében. Egy angyal fogta be az oroszlánok száját, hogy Dánielnek, a prófétának semmi baja ne essék. Egy angyal mentette meg az apostolokat. Végül egy angyal mentette meg Pétert.

4. A hívők vezetése

A hívőkkel kapcsolatos negyedik munkája az angyaloknak az, hogy a hívőket rávezessenek bizonyos igazságra és tettekre. Máté szerint egy angyal utasította Józsefet, hogy elhiggye Mária történetét, hogy valóban szűz volt, várandóssága ellenére. Egy angyal vezette Fülöpöt egy olyan helyzetbe, hogy bizonyságot tehessen egy etiópiai eunuchnak. Egy angyal utasította Kornéliuszt, hogy küldjön Péterért azért, hogy ő az evangéliumot prédikálhassa neki. Végül egy angyal vezette Pált.

5. A hívők imái

Az angyalok ötödik munkája a hívőkkel kapcsolatban az imára adott válaszban áll; az imák néha angyalokon keresztül kerülnek megválaszolásra. Dániel esetében például kétszer történt ilyen – a próféta imájára, melyben még több kijelentést kért, egy angyalon át jött a válasz. Az Újszövetségben hívők különböző csoportjai imádkoztak Péter kiszabadulásáért a börtönből. Imáikra válaszul egy angyalt küldtek, hogy megszabadítsa az apostolt.

6. A hívő bátorítása

Az angyalok hatodik munkája a hívőkkel kapcsolatban a bátorítás.

7. A hívő halála

Az angyalok hetedik munkája a hívőkkel kapcsolatban az, hogy a hívő lelkét mennyei lakhelyükre vigyék halálakor.

8. A megfigyelés szolgálata

Az angyalok nyolcadik munkája az, hogy megfigyeljék a hívők életét. Az angyalok a megfigyelés szolgálatát végzik, hogy lássák, hogyan cselekszenek és válaszolnak a hívők. Lukács szerint például a hívő hitéről angyalok előtt tesznek vallást. Később, az angyalok megfigyelik azt, amikor valaki megtér. Az angyalok a hívők szenvedéseit is megfigyelik.

9. A helyi gyülekezetetek

Az angyalok hívőkkel kapcsolatos kilencedik munkája az, hogy őrzőkként szolgálnak a helyi gyülekezetetekben. Nem csupán a hívőknek van védőangyaluk, hanem minden helyi gyülekezetnek is van védőangyala. Ezt Jelenésekben látjuk, ahol mindegyik levél az adott gyülekezet angyalának van címezve.

10. A hívő megfelelő hozzáállása az angyalokhoz

A tizedik és végső munka ez: Mi legyen a hívő megfelelő hozzáállása az angyalokhoz az előzőekben felsorolt kilenc szolgálat fényében? Négy dolgot figyelhetünk meg.

Először is, megengedett, hogy a hívők csodálkozzanak és álmélkodjanak az angyalok képességein és munkáján, ahogyan ezt Dániel is tette.

Másodszor, a hívők nagyra értékelhetik az angyalok szolgálatát.

Harmadszor, a hívőknek tilos angyalokat imádniuk.

Negyedszer, a jövőben a hívők megítélik az angyalokat. Természetesen a hívők nem a jó angyalokat fogják megítélni, hanem a bukott angyalokat a nagy fehér trón ítéletnél.

G. Az angyalok jövőbeni munkája

Az angyalok munkájának hetedik kategóriája a hívőkkel kapcsolatban az angyalok jövőbeli munkája. Ezt a munkát négy területre csoportosíthatjuk.

1. A nagy nyomorúságban

Az első terület a nagy nyomorúságban végzett munkájuk, amely hét, sajátos feladatból áll:

Az angyalok első sajátos feladata a nagy nyomorúságban az lesz, hogy miután a 144000 zsidót elpecsételtetik, majd kárt okozzanak. Azért szüksüges elpecsételni ezt a 144000 zsidót, mert ez a pecsét védi meg őket mindenféle kártól. Amint elpecsételtetnek, az angyalok Isten isteni ítéletének részeként kárt tesznek a földön.

Másodszor, hét angyal önti ki a hét trombita ítéletét.

Harmadszor, a nagy nyomorúság közepén a jó angyalok fogják kivetni Sátánt és a bukott angyalokat jelenlegi lakhelyükről az atmoszférából, hogy a nagy nyomorúság hátralévő részében a földre legyenek korlátozva.

Negyedszer, az angyalok tesznek majd bizonyos bejelentéseket a nagy nyomorúság közepén.

Ötödször, ahogyan az angyalok a nagy nyomorúság idején kiöntik a trombita ítéleteket, úgy az aranypohár ítéletet is ők öntik majd ki.

Hatodszor, a nagy nyomorúság idején egy angyal fogja végrehajtani a pusztító ítéletet Babilon városa fölött.

Az angyalok hetedik sajátos munkája a nagy nyomorúságban az lesz, hogy a nemzeteket összehívják Armageddon mezejére és Isten kiöntse az ítéletét ezekre a nemzetekre.

2. A második eljövetelkor

Az angyalok jövőbeli munkájának második területe a második eljövetellel kapcsolatos, és e tekintetben két dolgot kell öszrevennünk:

Először is, a második eljövetelkor a jó angyalok visszatérnek Jesuával.

Másodszor, szintén a második eljövetelkor az angyalok különválasztják a hívőket a nem hívőktől.

3. A messiási királyságban

Az angyalok munkájának harmadik területe a jövőre vonatkozóan a messiási királysággal függ össze. Két fő igazságot tanítanak:

Először is, egy hétköznapi angyal kap tekintélyt arra, hogy 1000 évre megkötözze Sátánt a mélységben. A hatalmas, felkent kerubot megalázza az a tény, hogy egy a legalacsonyabb rendbe tartozó, megnevezetlen angyal kötözi majd meg.

Másodszor, angyalok fogják újra összegyűjteni a zsidókat Izrael földjére.

4. Az örök rendben

Az angyalok jövőbeli munkájának negyedik területe az örök állapothoz, vagy az örök rendhez kapcsolódik. Az angyalok lesznek a városkapuk őrzői. Az Új Jeruzsálemnek, ami minden idők összes hívőjének örök lakhelye lesz, tizenkét kapuja lesz, aváros minden oldalán három-három. Mindegyik kapu egy hatalmas drágakőből áll, és mindegyiket egy-egy angyal őrzi.

Kategóriák