2023. augusztus 19.- NEMZETŐRÖK

írta | aug 19, 2023 | Vírusnapló, Archívum, Hazafiasság, Honvédelem, Szeged, Történelem, Videó

Somogyi Nikoletta fotóival

Nemzetorsegi viselet

A Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetségének
alakuló közgyűlésére 2023. augusztus 18-án 11 órakor a Szegedi Dóm – Kalkuttai Szent Teréz termében került sor.

Az alakuló gyűlésen részt vettek:

lovag Dr. Dohány András nőr. vezérezredes – országos főparancsnok,

lovag Dr. Czapáry-Martincsevics András nőr. altábornagy – országos parancsnokhelyettes,

valamint

lovag Kollár Ferenc nőr. vezérőrnagy – az országos parancsnokság tagja.

Az alakuló közgyülésen Dr. Dohány András nőr. vezérezredes felkéréssel meghatalmazta Kollár Ferenc nőr. vezérőrnagyot, a Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetségének megalakítására és kinevezte a parancsnoki teendők ellátására. Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánt. 

IMG 20230818 124248a

Balról-jobbra: lovag Dr. Czapáry-Martincsevics András nőr. altábornagy – lovag Dr. Dohány András nőr. vezérezredes – lovag Kollár Ferenc nőr. vezérőrnagy

Csongrád-Csanád Vármegyei Nemzetőrség alapító tagjai: 

Az egyesület elnöke:

Kollár Ferenc 

Az egyesület alelnöke:

Chovanecz Kata – társadalmi szervezetek és önkormányzati kapcsolatok

Elnökségi tagok:

Kohári Nándor – hagyományápolás 

Papp Csaba – nemzetközi kapcsolatok 

Magdits György – nőr kapcsolatok 

Mészáros András – kiképzési felelős 

Pleskonics András – kulturális kapcsolatok 

Józsa Gábor – Osztróvszky emlékérem felelős 

Somogyi Sándor – egyenruha koordinátor 

Varga Tamás – székház kialakítás 

Gurmai Sándor – műszaki koordinátor 

Szabó Mária – étkeztetési biztos 

Palusek András – pénzügyi feladatok 

Sóti József – határontúli magyarság kapcsolatok

Ellenőrző Bizottság: 

Bojtor Tibor – elnök

Holló László – tag 

Domonkos Péter – tag 

IMG 20230818 124110a

A Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetségének alapító tagjai

Az alakuló közgyűlésén határozat született, hogy: 

Az egyesület neve: Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetsége. 

Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian National Guard József Osztróvszky Csongrád- Csanád County Association 

A Szövetség bélyegzője: Körbélyegző, középen a Kossuth címer, a korona helyén 1848 felirattal, bélyegző szélén körben a szövetség neve. 

A Szövetség jelmondata: „Hagyományainkban van a jövőnk és a becsületünk!” 

A Szövetség zászlója: 100 X 150 cm fehér selyem alapú. Jobb oldalán a MAGYAR NEMZETŐRSÉG felirat alatt Kossuth címer, a címer felett „1848” balra tölgy, jobbra olajág övezi alul a Nemzetőrség jelmondata a „Ha-gyományainkban van a jövőnk és a becsületünk!”. A zászló bal oldalán a „MAGYAR NEMZETŐRSÉG” felirat alatt a fent leírt Kossuth címer a díszítésekkel, alatta „A HAZÁÉRT!” felirat. A zászló mindkét oldalának három szélén piros-fehér-zöld farkas fogak egyenlő szárú háromszögek- ből, mindhárom szélen 5cm-es aranyrojt, kettő sarkon aranybojt. 

A Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetsége a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének tagja és annak 2021. 06. 27-én elfogadott alapszablya értelmében az 5. (ötödik) tagszövetségét képezi. 

IMG 2053 scaled e1692611459700

Kollár Ferenc átveszi megbízólevelét Dohány Andrástól

IMG 2067 scaled e1692611415700

A Nemzetőrség országos parancsnoksága megköszöni Kovács Henriette közreműködését

IMG 2086

Lovag Dr. Dohány András átveszi a vezérezredesi, valamint az országos Nemzetőr főparancsnoki előléptetését

Továbbá meghatározásra került az egyesület célja és tevékenysége:

A Magyar Nemzetőrség Osztróvszky József Csongrád-Csanád Vármegyei Szövetségének célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Szövetség a nemzeti hagyományokat tisztelő és ápoló, a nemzeti kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló civil szervezet, mely tiszteli az elődök ország alkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát. Célja ennek megfelelően: 

A Szövetség a kulturális örökség védelmi feladatait és a hagyományok ápolását A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. §. (1) bekezdése,„ A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházi jogi személyek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok számára.”, valamint a 61/B §. (3) bekezdése, „A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele közérdek, amelynek megvalósításában közreműködnek az állami és az önkormányzati szervek, valamint az egyházi jogi személyek, a társadalmi és egyéb szervezetek, illetve a természetes személyek.” – alapján folytatja. 

Az önkéntes tűzoltási, mentési, valamint a katasztrófa-elhárítási tevékenység támogatását, a szakhatósággal megkötött együttműködési megállapodás alapján, A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. §. (1) bekezdése, „A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, va- lamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben résztvevők) bevonásával, illetve közreműködé- sével kell biztosítani.” – alapján végzi. 

A Szövetség a szociális tevékenységet, A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény preambulumában foglaltak, „A családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egy- aránt feladata. E célok megvalósítására a vallási közösségek is kiemelt figyelmet fordítanak.” – alapján támogatja. 

A Szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság közigazgatási területén végzi, kapcsolatot teremt a Honvédelmi Minisztériummal, a Magyar Honvédség 4. Területvédelmi Ezredével, a Honvédelmi Sportszövetséggel.

A Szövetség tagsága magáénak vallva az 1848-as nemzetőrök történelmi hagyományait- nemzetőr egyenruhát, személyét megillető nemzetőr rendfokozattal visel. A Szövetségben rendszeresített felszerelési tárgyakat ruházatot, jelzéseket, díszítéseket, ékítményeket és azok viselésének rendjét a Magyar Szabadalmi Hivatal által, 2011. április20-án kiadott Formatervezési Mintaoltalmi Lajstrom szerinti, 90 703 lajstromszám alatt védett rendszerben, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott Szabályzatok tartalmazzák. 

Kategóriák